Grupa wsparcia dla nauczycieli dotycząca
Wczesnego Wspomaganie Rozwoju małego dziecka.
 
Cykliczne spotkania dla nauczycieli i terapeutów pracujących z małymi dziećmi  w ramach WWR. Najczęściej są to dzieci z:
- opóźnieniami w rozwoju psychomotorycznym,
- niepełnosprawnością intelektualną,
- zaburzeniami autystycznymi, z zespołem Aspergera,
- niedosłyszące i niesłyszące,
- niedowidzące i niewidome,
-  niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawnością sprzężoną.
Celem spotkań jest wymiana doświadczeń, udzielanie konsultacji, porad, instruktażu dotyczących pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz wspierania ich opiekunów w jak najszerszy sposób.
 
 
 
 
 
Grupa Wsparcia dla nauczycieli pracujących z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz inteligencją niższą niż przeciętna
 
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie prowadzona jest Grupa Wsparcia dla nauczycieli pracujących z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz inteligencją niższą niż przeciętna.  Spotkania odbywają się dwa razy w roku w wyznaczonych terminach, które zamieszczone są na stronie internetowej poradni. Celem ich jest pomoc w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom oraz rozpoznawaniu ich potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.
 
 
 
 
 
„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować”.
 
Johann Wolfgang von Goethe
„DRUHNA ZYCHÓWNA HODUJE PSZCZOŁY” – to hasło,  pod którym realizowane są corocznie zajęcia ortograficzne w Punkcie Terapeutycznym w Zelowie. Kierowane są one do uczniów z klas IV – VI szkoły podstawowej. Spotkania odbywają się raz tygodniu od września do czerwca. Podejmowane oddziaływania terapeutyczne realizowane są w oparciu o program autorski ukierunkowany na kształcenie poprawności ortograficznej pisma. Poza głównym celem zajęć, jakim jest wyrabianie odpowiedniego poziomu ortograficznego pisma uczniów, mają one także doskonalić funkcje percepcyjne (spostrzegawczość, pamięć wzrokowa i słuchowa), które warunkują nabywanie prawidłowych umiejętności ortograficznych. Przez systematyczną pracę na zróżnicowanym materiale zadaniowym uczniowie mają wykształcić umiejętność wykorzystywania znajomości zasad pisowni oraz dokonywania samokontroli kreślonych wytworów pisemnych.
 
Nabór: wrzesień każdego roku szkolnego
Czas trwania zajęć: raz tygodniu 60 minut
Forma: zajęcia grupowe (do 6 uczestników)
 
Kwalifikacja do zajęć odbywa się poprzez posiadanie opinii z diagnozy psychologiczno – pedagogicznej z Poradni wskazującej na konieczność podejmowania działań kształcących umiejętności ortograficzne bądź analizę materiału faktograficznego potwierdzającą niską jakość ortograficzną pisma (nasilenie różnego typu błędów).
W ramach realizacji programu poza zajęciami z uczniami przewidziane są spotkania/konsultacje
z rodzicami (w miarę potrzeb zainteresowanych prowadzący udziela wskazówek odnośnie procesu samokształcenia w domu).
Na początkowych zajęciach za zgodną rodzica przeprowadzona jest ocena wiedzy i umiejętności ortograficznych uczniów. Program zakłada ewaluację postępów podejmowanych oddziaływań naprawczych m. in. poprzez dobrowolne zgłoszenie dziecka na pełną diagnozę psychologiczno – pedagogiczną w Poradni.