Dzieci nadpobudliwe ruchowo
 
„Troska o dziecko
jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.
Jan Paweł II
 
W Punkcie Terapeutycznym w Zelowie we współpracy z placówkami oświatowymi i rodzicami (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach) realizowany jest autorski program profilaktyczno – terapeutyczny „Magiczny ołówek”. Powstał on  na podstawie analizy potrzeb rozwojowych dzieci. Wczesne podjęcie czynności zmierzających do wykrycia zaburzeń grafomotoryki i rozpoczęcie pracy korekcyjno – kompensacyjnej, decyduje o właściwym przygotowaniu dziecka do nauki pisania oraz osiąganiu sukcesów w tym zakresie. Stąd kierowany jest on do dzieci 5 – 6 letnich, które objęte są badaniami przesiewowymi na terenie placówek, do których uczęszczają. Głównym celem programu jest doskonalenie sprawności grafomotorycznej dzieci. Jest on możliwy do osiągnięcia poprzez realizację celów szczegółowych, a więc:
 rozwijanie sprawności manualnej;
 wyrabianie nawyku przyjmowania właściwej pozycji ciała w trakcie wykonywania ćwiczeń graficznych oraz prawidłowego ułożenia narzędzia piszącego w dłoni;
 kształcenie płynności i precyzji ruchów rąk (zachowanie właściwego kierunku kreślenia);
 regulowanie napięcia mięśni palców i nadgarstka;
 rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 ograniczanie występowania synkinezji.
Program obejmuje badania przesiewowe, prelekcje dla rodziców, zajęcia otwarte z dziećmi oraz materiały ćwiczeniowe do pracy podczas zajęć i  samodoskonalenia w domu.
Realizowany jest on w trakcie roku szkolnego, z dziećmi, u których podczas badania pedagogicznego, zaobserwowano zakłócenia w obszarze motoryki małej.
 
 
 
 
Dzieci doświadczające rozwodu
 
ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI DOŚWIADCZAJĄCYCH ROZWODU RODZICÓW

      W ostatnich latach w Polsce dostrzega się zjawisko bardzo częstego   rozpadu związku małżeńskiego. Obecnie orzekanych jest ok. 65 tys.   rozwodów rocznie. Wśród rozwiedzionych w 2010 r. małżeństw ok. 60% wychowywało ponad 52 tys. nieletnich dzieci (GUS, 2012).

     Z uwagi na rosnącą liczbę rozwodów oraz problemy dzieci w radzeniu sobie z tą niezwykle trudną sytuacją rodzinną, Poradnia organizuje   zajęcia grupowe dla uczniów doświadczających stresu związanego z   rozwodem. Zajęcia są cyklem kilkunastu spotkań, których celem jest   udzielenie pomocy psychologicznej oraz wsparcie i rozwój mechanizmów   zaradczych wśród dzieci. Adresowane są one do uczniów szkół podstawowych klas IV- VI, które doświadczają, bądź doświadczyły rozwodu rodziców i mają trudności z radzeniem sobie w tej sytuacji. Zapisy na zajęcia odbywają się na   początku bieżącego roku szkolnego w pokoju nr 6 u osoby prowadzącej- Pani Joanny Pierszały- Kacprzak.

     Formą dodatkowego wsparcia są grupowe zajęcia adresowane do rodziców, prowadzone raz w miesiącu przez dwóch psychologów- Panią Monikę Jasiulak i Panią Joannę Pierszałę Kacprz.
 
 
oczątek wieku szkolnego, podobnie jak początek wszystkich innych okresów rozwojowych, jest okresem przełomowym, okresem krytycznym.
                                           L. S. Wygotski

 
 

„Poszukiwacze abecadła”

Grupowe zajęcia dla dzieci z klas I z normą intelektualną prowadzone są na terenie Poradni w roku szkolnym - od X do VI - łącznie 15 spotkań co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone w oparciu o autorski program edukacyjno – terapeutyczny w zakresie stymulacji i kompensacji funkcji percepcyjno – motorycznych warunkujących naukę czytania i pisania.
Cele szczegółowe zajęć to:
-usprawnianie narządów mowy (elementy logoterapii);
-wzbogacanie zasobu słownika;
-doskonalenie funkcji wzrokowej, słuchowej i ruchowej (czyli analizy i syntezy, słuchu fonematycznego, pamięci, sprawności manualnej i grafomotorycznej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej);
-ogólne wzbogacenie wiedzy, w tym także z zakresu aktywności zawodowej ludzi dorosłych (elementy preorientacji zawodowej);
-utrwalenie obrazu graficznego liter;
-doskonalenie umiejętności czytania i pisania.
 
 
Termin naboru – do końca września każdego nowego roku szkolnego.
Czas trwania  zajęć –  1 spotkanie - 60 minut.
Liczba uczestników ograniczona.

Warunkiem kwalifikacji do zajęć jest przeprowadzenie przed rozpoczęciem realizacji kształcenia zintegrowanego (klasa I) pełnej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej wskazującej konieczność podjęcia działań usprawniających obniżone funkcje percepcyjno – motoryczne.
Na wniosek rodzica bezpłatne badanie w tym kierunku przeprowadzane jest na terenie poradni, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie.
 
„Mowa jest zewnętrznym myśleniem, myślenie wewnętrzną mową.
 
Antoine Rivarol

 
W krainie dźwięków i słów


      Zajęcia grupowe wspomagające rozwój mowy 4 – latka prowadzone na terenie Poradni w danym roku szkolnym, w ramach 45 minutowych spotkań. Zajęcia prowadzone w oparciu o autorski program logopedyczny ukierunkowany na rozbudzenie wśród dzieci ciekawości aktywnością słowną, zamiłowania do poprawnej wymowy, a także zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania podstawowych kompetencji językowych. Cele szczegółowe zajęć to:
-kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej;
-doskonalenie prozodii mowy (rytm, akcent, melodia);
-usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez usprawnianie makroruchów, czyli ruchów całego ciała;
-rozwijanie słuchu dziecka;
-wzbogacanie słownictwa, kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka;
-rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
-stymulowanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych;
-utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek;
-rozwijanie kompetencji społecznych dziecka;
-rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych;
-doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

      Termin naboru – wrzesień każdego roku szkolnego.
      Liczba uczestników ograniczona.
  Warunkiem kwalifikacji do zajęć jest przeprowadzenie przed rozpoczęciem zajęć diagnozy logopedycznej. Na wniosek rodzica bezpłatne badanie przeprowadzane jest na terenie Poradni, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie.