KONSULTACJE

Konsultacje z doradcą zawodowym na terenie poradni są bezpłatną formą udzielania porad z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Na terenie poradni doradcy zawodowi w formie konsultacji   udzielają  wsparcia uczniom,  ich rodzicom oraz nauczycielom.
Doradztwem i poradnictwem edukacyjno – zawodowym obejmuje się dzieci i młodzież  uczącą się na wszystkich   etapach kształcenia  do 24 roku życia. Rodzice i nauczyciele mogą   korzystać z informacji, porad i konsultacji w sprawach ich dzieci i   podopiecznych.
Konsultacje  mogą  mieć między innymi charakter informacyjny. Na prośbę zainteresowanego klienta - ucznia lub rodzica - doradca po ustaleniu oczekiwań co do rodzaju  pożądanych informacji omawia:
  -możliwości wyboru drogi kształcenia i zdobycia zawodu,
  -rodzaje szkół ponadgimnazjalnych oraz  możliwości rozwoju edukacyjno – zawodowego po ich ukończeniu,
  -wymagania i predyspozycje do pracy w różnych zawodach oraz przeciwwskazania zdrowotne do ich wykonywania,
  -prezentuje lokalną ofertę edukacyjną ze szczególnym uwzględnieniem wymagań szkół i warunków kwalifikacji na różne kierunki kształcenia, objaśnia etapy   rekrutacji na kolejny etap nauki, w tym zasady działania elektronicznego systemu naboru,
  -informuje o źródłach informacji zawodowej,   adresach szkół, placówek oraz instytucji kształcących w kraju i za   granicą, omawia aktualne trendy rozwojowe na lokalnym i krajowym rynku   pracy,
 -wskazuje zainteresowanym inne źródła informacji o   zawodach i ścieżkach kształcenia: strony internetowe, informatory,   czasopisma tematyczne, inne.
Rozmowa doradcza
Celem   indywidualnej porady zawodowej jest pomoc w rozwiązaniu problemu   klienta, np. problemu ucznia związanego z wyborem dalszego kierunku   kształcenia, zawodu. Podczas tej formy poradnictwa indywidualnego   doradca zawodowy współpracując z klientem pomaga  mu w nakreśleniu   ścieżki kariery edukacyjno - zawodowej optymalnie dopasowanej do możliwości, predyspozycji i zainteresowań osoby zgłaszającej się.
Podczas procesu udzielania porady doradca analizuje dane i informacje o   kliencie uzyskane od niego samego oraz z dostarczonych dokumentów,   zbiera informacje o aktualnej sytuacji szkolnej ucznia w zakresie   potrzebnym do zrealizowania porady, określa potrzeby klienta i wspólnie z klientem planuje kolejne etapy działań.
W sytuacji wystąpienia  problemu klienta – ucznia  w sprecyzowaniu swoich oczekiwań,  zainteresowań i skłonności zawodowych proponuje się wykonanie  diagnozy predyspozycji i preferencji zawodowych.
Diagnozę taką wykonuje się w oparciu o dostosowane do wieku ucznia, ogólnodostępne narzędzia pedagogiczne wykorzystywane przez doradców zawodowych. Jeśli wystąpi potrzeba   uzupełnienia diagnozy rozszerza się ją o badanie psychologiczne.
W   odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie jest wymagana pisemna zgoda rodziców na przeprowadzenie konsultacji, odbycie rozmowy doradczej lub wykonanie diagnozy predyspozycji zawodowych - wystarczy zgoda ustna.
Rodzic, opiekun niepełnoletniego ucznia zainteresowany uzyskaniem pisemnej   opinii po spotkaniu z doradcą wnioskuje o nią pisemnie -wymagane jest podanie numeru PESEL dziecka – uczestnika rozmowy lub diagnozy predyspozycji.
Zgłoszeń na konsultacje dokonuje się telefonicznie lub drogą elektroniczną  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 W  gabinecie doradców zawodowych można skorzystać z następujących materiałów  informacyjnych:  
Kalejdoskop zawodów czyli  zbiór 10 płyt DVD o zawodach różnych  branż (przemysł i   budownictwo, kreacja, służba zdrowia, usługi i turystyka, komputery i   elektronika, bezpieczeństwo i ochrona, rolnictwo i środowisko,   zarządzanie i finanse, prawo i administracja, nauka i edukacja);
Popularny Test  Inteligencji  (płyta CD)-  narzędzie  multimedialne do samobadania  różnych zdolności   składających się na inteligencję (zdolności logiczne, słowne,   przestrzenne, liczbowe, wiedza o świecie);
Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej – ( płyta CD)-  narzędzie do samobadania dla  młodzieży szkół gimnazjalnych i   ponadgimnazjalnych oceniające poziom posiadanej inteligencji   emocjonalnej i roli, jaką odgrywa ona w życiu codziennym i zawodach;
Program WOZ - Wstępna Orientacja Zawodowa - komputerowy program doradczy pozwalający na szybką, wieloaspektową ocenę preferencji ucznia,  związanych z wyborem zawodu;
Labirynt zawodów – niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;
Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych – test multimedialny – wersja do samobadania;
Piramida Kariery, Piramida Kariery 2 – programy multimedialne, a w nich: wędrówki po świecie zawodów,   wskazówki, gdzie szukać informacji zawodowej, przesłanki do planowania   kariery itp.;
Spacery po zawodach: administracja, zarządzanie, bussines, praca urzędnicza program multimedialny – program informujący o zawodach różnych branż;
Mowa ciała - multimedialne szkolenie na płycie CD, którego celem jest poznanie znaczenia mowy ciała i  nauki poprawnej jej interpretacji;
Materiały metodyczno
dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów  „Ściąga z doradztwa”, „Wewnątrzszkolny system doradztwa”, „Trendy  wdrażania nowoczesnej technologii informacyjno – komunikacyjnych w  sferze usług”;
Multimedialne informatory uczelni wyższych, ulotki, broszury informacyjne, poradniki dla uczniów;
Aktualne informatory: uczelni wyższych dla maturzystów w wersji drukowanej - podręcznikowej oraz szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów gimnazjum w wersji elektronicznej lub drukowanej;
Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego zawierający  krótkie opisy 193 zawodów oraz ścieżek edukacyjnych pozwalających zdobyć wymarzony zawód;
Teczki informacji o zawodach -  50 sztuk
( 18 – poziom technikum, 32 – poziom szkoły zawodowej);
Przewodnik po zawodach (VII tomów + aneks)- obszerna publikacja będąca zbiorem różnych charakterystyk zawodowych. Zawiera   szczegółowe informacje o zawodach, ich opis, wymagania zawodowe,   konieczne predyspozycje, możliwości zatrudnienia po uzyskaniu   niezbędnych kwalifikacji.
Filmy o zawodach: „Kim chciałbyś zostać?” – (VHS) prezentujący czynniki wyboru zawodu oraz wymagania zawodowe na   różnych stanowiskach pracy, o których opowiadają osoby wykonujące te   prace oraz „ Zawody przyszłości” (DVD);
Poradniki Multimedialne Gazety Wyborczej: „Jak zdobyć pracę?”, „Pierwsza praca i co dalej?” zawierające testy   sprawdzające preferencje do wykonywania określonego typu pracy, filmy   szkoleniowe dotyczące autoprezentacji, kreatory pisania CV i listu   motywacyjnego itp.;
Czasopisma dla młodzieży: „Perspektywy”, „Cogito”, ”Czas na studia”, „Doradca zawodowy”,   „Kariera” będące bogatym źródłem wiedzy na temat popularnych rodzajów   szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, kierunków studiów, ofert uczelni wyższych, wymagań rekrutacyjnych, sylwetek zawodowych znanych osób,   tendencji na rynku pracy i edukacji.
Ponadto oferujemy samodzielnie przez nas przygotowane broszury, ulotki, informacje dla uczniów na różnym etapie edukacyjnym zawierające cenne  wskazówki i informacje o planowaniu kariery, sposobach poszukiwania informacji   zawodoznawczych, wykazy stron internetowych itp.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej bogatej oferty doradczej !
 
 
 
WARSZTATY I POGADANKI
 
Pogadanki mają charakter godzinnych   spotkań z klasami i prowadzone są przez doradców na terenie gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych. Ta forma jest realizowana głównie z   zastosowaniem metod podających, ma zatem charakter informacyjny.
Treści przekazywane w trakcie spotkań z klasami:
w odniesieniu do gimnazjalistów dotyczą głównie tematyki: właściwego przygotowania się do wyboru   dalszej drogi kształcenia i zawodu oraz czynników kształtujących ten   wybór, rodzajów szkół ponadgimnazjalnych i możliwości rozwoju edukacyjno –   zawodowego po ich ukończeniu, zaprezentowania lokalnej oferty   edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań szkół i warunków   kwalifikacji na różne kierunki kształcenia, etapów rekrutacji na kolejny etap nauki, w tym zasad działania elektronicznego systemu naboru;
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych m.in.: wskazówki na temat sposobów poszukiwania informacji i planowania kariery zawodowej, omówienie typów osobowości i ich związku z   wybieranym kierunkiem rozwoju zawodowego, aktualności na temat sytuacji   na rynku pracy i edukacji (branże przyszłości), prezentacja   najpopularniejszych kierunków studiów wyższych: rankingi uczelni,   kierunki zamawiane;

Grupowe zajęcia warsztatowe prowadzone przez doradców na terenie szkół skierowane są do uczniów wszystkich etapów kształcenia.
Oferujemy  tę  formę:
dla dzieci 5-letnich, 6-letnich oraz uczniów nauczania zintegrowanego;
dla uczniów klas VI;
dla uczniów gimnazjum klas I - III;
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W trakcie dwugodzinnych zajęć aktywizujących wykorzystywane są   następujące metody pracy grupą: elementy wykładu, gry i zabawy   dydaktyczne o tematyce zawodoznawczej, a w klasach starszych szkoły   podstawowej, w gimnazjum i  w szkołach ponadgimnazjalnych dostosowane do wieku uczestników metody ankietowe umożliwiające im samopoznanie, w tym określenie swoich zainteresowań, uzdolnień, mocnych stron osobowości.
Każdorazowo tematyka warsztatów jest dostosowana do wieku uczestniczących w nich   uczniów, może uwzględniać również indywidualne zapotrzebowanie szkół na   ujęcie w trakcie zajęć określonych treści tematycznych związanych z   problematyką ogólnie pojętej orientacji zawodowej.

Warunkiem   przeprowadzenia bezpłatnych pogadanek lub zajęć warsztatowych na terenie przedszkola bądź szkoły jest pisemne zgłoszenie ze szkoły na druku   nieformalnym bądź na druku dostępnym na stronie internetowej poradni   (zakładka : druki do pobrania).
 
 
PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY
 
 
Punkt Konsultacyjno – Doradczy  to  forma wsparcia uczniów w podejmowaniu decyzji w  wyborze przyszłego   zawodu lub kierunku dalszego kształcenia. Poradnictwo edukacyjno –   zawodowe w ramach PKD skierowane jest głównie do młodzieży placówek   mających utrudniony dostęp do usług z zakresu doradztwa, z uwagi na   znaczną odległość od Poradni.
Indywidualne konsultacje z doradcą   zawodowym odbywają się na terenie szkoły, raz w miesiącu, w terminach   ustalonym wcześniej z pedagogiem szkolnym.
Oferta skierowana jest do uczniów, rodziców i nauczycieli i obejmuje:
-możliwość skorzystania z informatorów szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego;
-możliwość zapoznania się z opisami zawodów;
-udzielanie   informacji dotyczących oferty edukacyjnej, warunków kwalifikacji do   szkół, adresów placówek i instytucji kształcących;
-wykonanie   indywidualnych badań predyspozycji zawodowych (narzędzia pedagogiczne:   testy, ankiety, kwestionariusze), a po analizie ich wyników   ukierunkowanie ucznia w nakreśleniu ścieżki kariery edukacyjnej i   zawodowej;
-pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu - przeprowadzanie indywidualnych rozmów z zainteresowanymi gimnazjalistami;
-prowadzenie w klasach zajęć wprowadzających w tematykę orientacji szkolnej i zawodowej;
-możliwość wprowadzenia do pracy wychowawczej z klasą programów z zakresu orientacji zawodowej;
-udzielanie konsultacji rodzicom uczniów z problemami zdrowotnymi;
-prowadzenie zebrań dla rodziców gimnazjalistów o tematyce wyboru zawodu, szkoły ponadgimnazjalnej.  

Pomoc udzielana przez doradców zawodowych jest bezpłatna.
   Aktualnie Punkty Konsultacyjno – Doradcze funkcjonują na terenie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie oraz Zespołu Szkolno –  Przedszkolnego w Ruścu (dla gimnazjalistów).
 
 
 
BAZA INFORMACJI
 
Adresy internetowe lokalnych szkół ponadpodstawowych