Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie została wskazana do pełnienia funkcji wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Bełchatowskim, który został utworzony w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Do zadań ośrodka należy wsparcie rodziców i dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
 
Do najważniejszych zadań ośrodka należą:
 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu
 
Wszystkie formy pomocy dziecku i jego rodzinie udzielane są bezpłatnie
 
W ramach zajęć oferujemy dzieciom m.in. :
 • terapię integracji sensorycznej,
 • terapię polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata,
 • terapię pedagogiczną,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię tyflopedagogiczną,
 • terapię ręki
 • terapię behewioralną,
 • terapię neurologopedyczną,
 • terapię EEG-Biofeedback,
 • zajęcia ruchowe ( muzykoterapię, arteterapię)
 
 W zależności od potrzeb dziecka istnieje możliwość dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów oraz innych specjalistów.
 
W ramach wsparcia rodziców oferujemy m.in. :
W związku z realizacją ww. programu ośrodek zapewnia rodzicom konsultacje terapeutów, psychologa, pedagoga, logopedy, innych specjalistów oraz koordynuje działania służące wykorzystaniu dostępnych na terenie powiatu bełchatowskiego usług specjalistów.
Zadania realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci polegają na stymulowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, porozumiewanie się, radzenie sobie z emocjami. Udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 
Podstawa prawna Programu:
 • art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)
 • art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. poz. 1860);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września  2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz.  1712) .
 
 
Projekt finansowany z Budżetu i realizowany będzie przez 5 lat  (2017 – 2021)
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie Poradni w godz. 7.30 – 15:30 lub telefonicznie pod numerem 44 632 28 74.