Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 
 
Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się zgodnie
z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635).
 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe, intensywne i wyspecjalizowane działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów jego nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole oraz wsparcie i pomoc jego rodzinie.
 
 
Zajęcia WWR mogą dotyczyć m.in. rozwoju motorycznego, rozwoju mowy i języka, stymulacji polisensorycznej, usprawniania funkcji wzrokowych i słuchowych, umiejętności funkcjonowania w środowisku, komunikacji z otoczeniem.
 
Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dziecka posiadającego opinię o potrzebie takiego wspomagania wydanej przez publiczną psychologiczno-pedagogiczną.
 
 
Rodzice, którzy chcą wystąpić o organizację tych zajęć dla dziecka powinni:
 
- zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi niepełnosprawność występującą u dziecka,
 
jeśli rodzic nie posiada takiej dokumentacji to należy:
 
-  zgłosić dziecko na diagnozę psychologiczną i/lub pedagogiczną i/lub logopedyczną i/lub diagnozę integracji sensorycznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 
- pobrać i złożyć wniosek dotyczący wydania opinii o potrzebie wczesnego
 wspomagania rozwoju dziecka do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 
- po uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju złożyć wniosek do dyrektora poradni o organizację dla dziecka zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.
 
 
Wymiar zajęć WWR wynosi od 4 do 8 godz. w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 
 
Zajęcia realizowane są przez zespół specjalistów, mających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (m.in. wady narządów ruchu, opóźniony rozwój intelektualny, autyzm, wady wymowy, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój).
 
Rodzicom oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze instruktażowym, poradnictwo specjalistyczne oraz wychowawcze, poradnictwo w zakresie doboru sprzętu ortopedycznego oraz innego rodzaju pomocy terapeutycznych, indywidualne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych oraz możliwość uczestnictwa w terapii rodzin.
 
 
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mogą skorzystać z następujących zajęć:
 
  • terapii psychologicznej,
  • terapii logopedycznej,
  • terapii pedagogicznej,
  • terapii integracji sensorycznej,
  • terapii EEG-Biofeedback
  • terapii metodą behewioralną
 
 
 
 
 
 
W razie pytań lub wątpliwości, dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego z sekretariatem poradni pod nr telefonu 44 632 28 74.