Deklaracja dostępności - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

 

Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.pppbelchatow.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Treści niedostępne
Nieliczne pliki nie są dostępne cyfrowo
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-17
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-09-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Anetta Gargul
E-mail: a.gargul@pppbelchatow.pl
Telefon: 446322874
 
Każdy ma prawo:
-        zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
-        zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
-        wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
-        dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
-        wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
-        wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie
Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 96
E-mail: a.gargul@pppbelchatow.pl
Telefon: 446322874
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie, przy ul. Czaplinieckiej 96 mieści się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie.
Do budynku prowadzi wejście ogólnodostępne w godzinach pracy Poradni. Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną furtkę, następnie 2 stopnie schodów lub skorzystać z podjazdu dla niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe zewnętrzne otwierane automatycznie, drzwi wewnętrzne otwierane ręcznie.
Na parterze mieści się sekretariat oraz gabinety specjalistów. W budynku nie ma schodów, są szerokie korytarze, drzwi i toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy sekretariatu kierują petentów do gabinetów.
W budynku nie ma pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
W odległości 20 m od budynku Poradni znajduje się parking miejski z 1 wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego