pedagogiczna - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta > Terapia
PROCEDURA TERAPII PEDAGOGICZNEJ
PROWADZONEJ NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BEŁCHATOWIE
OBOWIĄZUJE OD 01. 09. 2017 R.

Podstawa prawna:  

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95, poz. 425) tj. z dnia 16 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 329) tj. z dnia 19 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 256, poz. 2572) tj. z dnia 4 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156) tj. z dnia 31 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1943)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) ogłoszono dnia 11 stycznia 2017 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym poz. 1652
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- -pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych poz. 1647
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
poz. 1591
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach poz. 1643
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji poz. 1646

Procedury

1. Zgłoszenie na zajęcia terapii pedagogicznej – na wniosek rodziców, po wcześniejszej diagnozie.
2. Zakwalifikowanie do terapii – zgodnie z kolejnością zgłoszeń rodziców, decyzją pedagoga, uwzględniając specyfikę i złożoność problemu danego dziecka:
a) terapia indywidualna,
b) terapia grupowa.
3. Ustalenie listy rezerwowej dzieci nie zakwalifikowanych na terapię.
4. Ustalenie z rodzicami zasad współpracy dotyczących:
a) terminów spotkań,
b) częstotliwości zajęć (np. raz w tygodniu, co 2 tygodnie itp.)
c) długości trwania zajęć (np. 45 min.),
d) odpowiedzialności w drodze na zajęcia oraz w drodze powrotnej,
e) zasad informowania i usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach,
f) zasad skreślania z listy uczestników terapii,
g) stosowania się do wskazówek w pracy z dzieckiem w domu, wykonywania zaleconych ćwiczeń, odrabiania prac domowych.
5. Opracowanie programu terapii pedagogicznej uwzględniającego:
• poziom intelektualny,
• rozwój funkcji wzrokowych,
• rozwój funkcji słuchowo-językowych,
• sprawność ruchową,
• lateralizację,
• orientacje w schemacie ciała i przestrzeni,
• integrację wzrokowo-ruchową,
• artykulację,
• osobowość (motywacja do pracy, samoocena),
• koncentrację uwagi,
• tempo pracy,
• umiejętności szkolne: poziom podstawowych wiadomości szkolnych, opanowanie technik czytania, pisania, liczenia, znajomość zasad ortograficznych,
• współpracę z rodzicami.
6. Wyznaczenie celów i zadań terapeutycznych, z uwzględnieniem konieczności ich modyfikacji.
7. Prowadzenie indywidualnych kart terapii pedagogicznej  zawierających:
a) termin zajęć,
b) przebieg zajęć,
c) uwagi dotyczące pracy ucznia i osiąganych kompetencji.
9. Monitorowanie postępów i trudności w szkole.
10. Ewaluacja wyników terapii – kontrolne badanie pedagogiczne pod kątem analizy  porównawczej, co najmniej po roku systematycznej pracy z dzieckiem.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego