konsultacje - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta > Doradztwo zawodowe
Konsultacje z doradcą zawodowym na terenie poradni są bezpłatną formą udzielania porad z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Na terenie poradni doradcy zawodowi w formie konsultacji   udzielają  wsparcia uczniom,  ich rodzicom oraz nauczycielom.
Doradztwem i poradnictwem edukacyjno – zawodowym obejmuje się dzieci i młodzież  uczącą się na wszystkich   etapach kształcenia  do 24 roku życia. Rodzice i nauczyciele mogą   korzystać z informacji, porad i konsultacji w sprawach ich dzieci i   podopiecznych.
Konsultacje  mogą  mieć między innymi charakter informacyjny. Na prośbę zainteresowanego klienta - ucznia lub rodzica - doradca po ustaleniu oczekiwań co do rodzaju  pożądanych informacji omawia:
  -możliwości wyboru drogi kształcenia i zdobycia zawodu,
  -rodzaje szkół ponadgimnazjalnych oraz  możliwości rozwoju edukacyjno – zawodowego po ich ukończeniu,
  -wymagania i predyspozycje do pracy w różnych zawodach oraz przeciwwskazania zdrowotne do ich wykonywania,
  -prezentuje lokalną ofertę edukacyjną ze szczególnym uwzględnieniem wymagań szkół i warunków kwalifikacji na różne kierunki kształcenia, objaśnia etapy   rekrutacji na kolejny etap nauki, w tym zasady działania elektronicznego systemu naboru,
  -informuje o źródłach informacji zawodowej,   adresach szkół, placówek oraz instytucji kształcących w kraju i za   granicą, omawia aktualne trendy rozwojowe na lokalnym i krajowym rynku   pracy,
 -wskazuje zainteresowanym inne źródła informacji o   zawodach i ścieżkach kształcenia: strony internetowe, informatory,   czasopisma tematyczne, inne.
Rozmowa doradcza
Celem   indywidualnej porady zawodowej jest pomoc w rozwiązaniu problemu   klienta, np. problemu ucznia związanego z wyborem dalszego kierunku   kształcenia, zawodu. Podczas tej formy poradnictwa indywidualnego   doradca zawodowy współpracując z klientem pomaga  mu w nakreśleniu   ścieżki kariery edukacyjno - zawodowej optymalnie dopasowanej do możliwości, predyspozycji i zainteresowań osoby zgłaszającej się.
Podczas procesu udzielania porady doradca analizuje dane i informacje o   kliencie uzyskane od niego samego oraz z dostarczonych dokumentów,   zbiera informacje o aktualnej sytuacji szkolnej ucznia w zakresie   potrzebnym do zrealizowania porady, określa potrzeby klienta i wspólnie z klientem planuje kolejne etapy działań.
W sytuacji wystąpienia  problemu klienta – ucznia  w sprecyzowaniu swoich oczekiwań,  zainteresowań i skłonności zawodowych proponuje się wykonanie  diagnozy predyspozycji i preferencji zawodowych.
Diagnozę taką wykonuje się w oparciu o dostosowane do wieku ucznia, ogólnodostępne narzędzia pedagogiczne wykorzystywane przez doradców zawodowych. Jeśli wystąpi potrzeba   uzupełnienia diagnozy rozszerza się ją o badanie psychologiczne.
W   odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie jest wymagana pisemna zgoda rodziców na przeprowadzenie konsultacji, odbycie rozmowy doradczej lub wykonanie diagnozy predyspozycji zawodowych - wystarczy zgoda ustna.
Rodzic, opiekun niepełnoletniego ucznia zainteresowany uzyskaniem pisemnej   opinii po spotkaniu z doradcą wnioskuje o nią pisemnie -wymagane jest podanie numeru PESEL dziecka – uczestnika rozmowy lub diagnozy predyspozycji.
Zgłoszeń na konsultacje dokonuje się telefonicznie lub drogą elektroniczną  na adres doradca_ppp_belchatow@interia.pl.
 W  gabinecie doradców zawodowych można skorzystać z następujących materiałów  informacyjnych:  
Kalejdoskop zawodów czyli  zbiór 10 płyt DVD o zawodach różnych  branż (przemysł i   budownictwo, kreacja, służba zdrowia, usługi i turystyka, komputery i   elektronika, bezpieczeństwo i ochrona, rolnictwo i środowisko,   zarządzanie i finanse, prawo i administracja, nauka i edukacja);
Popularny Test  Inteligencji  (płyta CD)-  narzędzie  multimedialne do samobadania  różnych zdolności   składających się na inteligencję (zdolności logiczne, słowne,   przestrzenne, liczbowe, wiedza o świecie);
Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej – ( płyta CD)-  narzędzie do samobadania dla  młodzieży szkół gimnazjalnych i   ponadgimnazjalnych oceniające poziom posiadanej inteligencji   emocjonalnej i roli, jaką odgrywa ona w życiu codziennym i zawodach;
Program WOZ - Wstępna Orientacja Zawodowa - komputerowy program doradczy pozwalający na szybką, wieloaspektową ocenę preferencji ucznia,  związanych z wyborem zawodu;
Labirynt zawodów – niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;
Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych – test multimedialny – wersja do samobadania;
Piramida Kariery, Piramida Kariery 2 – programy multimedialne, a w nich: wędrówki po świecie zawodów,   wskazówki, gdzie szukać informacji zawodowej, przesłanki do planowania   kariery itp.;
Spacery po zawodach: administracja, zarządzanie, bussines, praca urzędnicza program multimedialny – program informujący o zawodach różnych branż;
Mowa ciała - multimedialne szkolenie na płycie CD, którego celem jest poznanie znaczenia mowy ciała i  nauki poprawnej jej interpretacji;
Materiały metodyczno
dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów  „Ściąga z doradztwa”, „Wewnątrzszkolny system doradztwa”, „Trendy  wdrażania nowoczesnej technologii informacyjno – komunikacyjnych w  sferze usług”;
Multimedialne informatory uczelni wyższych, ulotki, broszury informacyjne, poradniki dla uczniów;
Aktualne informatory: uczelni wyższych dla maturzystów w wersji drukowanej - podręcznikowej oraz szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów gimnazjum w wersji elektronicznej lub drukowanej;
Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego zawierający  krótkie opisy 193 zawodów oraz ścieżek edukacyjnych pozwalających zdobyć wymarzony zawód;
Teczki informacji o zawodach -  50 sztuk
( 18 – poziom technikum, 32 – poziom szkoły zawodowej);
Przewodnik po zawodach (VII tomów + aneks)- obszerna publikacja będąca zbiorem różnych charakterystyk zawodowych. Zawiera   szczegółowe informacje o zawodach, ich opis, wymagania zawodowe,   konieczne predyspozycje, możliwości zatrudnienia po uzyskaniu   niezbędnych kwalifikacji.
Filmy o zawodach: „Kim chciałbyś zostać?” – (VHS) prezentujący czynniki wyboru zawodu oraz wymagania zawodowe na   różnych stanowiskach pracy, o których opowiadają osoby wykonujące te   prace oraz „ Zawody przyszłości” (DVD);
Poradniki Multimedialne Gazety Wyborczej: „Jak zdobyć pracę?”, „Pierwsza praca i co dalej?” zawierające testy   sprawdzające preferencje do wykonywania określonego typu pracy, filmy   szkoleniowe dotyczące autoprezentacji, kreatory pisania CV i listu   motywacyjnego itp.;
Czasopisma dla młodzieży: „Perspektywy”, „Cogito”, ”Czas na studia”, „Doradca zawodowy”,   „Kariera” będące bogatym źródłem wiedzy na temat popularnych rodzajów   szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, kierunków studiów, ofert uczelni wyższych, wymagań rekrutacyjnych, sylwetek zawodowych znanych osób,   tendencji na rynku pracy i edukacji.
Ponadto oferujemy samodzielnie przez nas przygotowane broszury, ulotki, informacje dla uczniów na różnym etapie edukacyjnym zawierające cenne  wskazówki i informacje o planowaniu kariery, sposobach poszukiwania informacji   zawodoznawczych, wykazy stron internetowych itp.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej bogatej oferty doradczej !
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego