Statut PPP - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:


STATUT
PORADNI
PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ
W BEŁCHATOWIE

Podstawę prawną opracowania Statutu Poradni stanowią:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst ujednolicony - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  - Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.
3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe - Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.
4. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 199 ze zm. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1647)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej - Dz.U. z 2002 r., Nr 223, poz. 1869 ze zm.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych - Dz. U. z 2017 r., poz. 1743
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  - Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1591
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - Dz.U. z 2017 r. , poz. 1635
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - Dz.U. z 2017 r., poz. 1646
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego - Dz.U. z 2017 r. , poz. 1658
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  wymagań wobec szkół i placówek - Dz.U. z 2017 r. , poz. 1611

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej
oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej Dz.U. z 2017 r. , poz. 1653
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - Dz.U. 2017 poz. 1651
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty- Dz.U. 2017 poz. 1512
16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223)
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym - Dz.U. 2017 poz. 1652


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego